G
N
I
D
A
O
L

กลุ่มบริษัทในเครือเอจีซี กรุ๊ป ร่วมประชุมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์

อัพเดต : 15/10/2014

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 บริษัทเอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครื่อข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 23 ร่วมกับอีก 6 บริษัทในเครือเอจีซี กรุ๊ป ในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย บมจ.กระจกไทย อาซาฮี (ประเทศไทย) บจ.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ บจ.เอจีซี เทคโนกล๊าส (ประเทศไทย) บจ.เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) บจ.เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) บจ.เอจีซี มาแทกซ์ (ประเทศไทย) โดยมี Mr. Kenji Sakai และคุณโยษิตา วันยณาพร จาก AGC Group Network เข้าร่วมประชุมด้วย