G
N
I
D
A
O
L

แบบฟอร์มใบสมัคร

Profile picture

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ความสามารถในการใช้ภาษา

ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
อื่น ๆ

ความสามารถพิเศษ

การฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงาน

(เริ่มจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลำดับ)

อื่น ๆ

ท่านมีความบกพร่องของร่างกาย หรือเคยเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่
ท่านเคยถูกจับกุมและถูกลงโทษเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมหรือไม่
ท่ายเคยถูกให้ออกจากงานด้วยกรณีใด ๆ หรือไม่
ท่านทราบการรับสมัครงานนี้จาก
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ สอบประวัติฯ เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน และบริษัทฯ ตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัท ยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้าโดยทันที